Kallelse föreningstämma i BRF Gästfriheten – 16 maj, 18:30

Följande kallelse har postats till alla hushåll. Här hittar ni kallelsen. I den och under den hittar ni länkar till alla viktiga dokument. (Uppdaterad med valberedningens förslag till ny styrelse den 15 maj)

KALLELSE TILL ORDINARIE
FÖRENINGSSTÄMMA I BRF GÄSTFRIHETEN
Brf Gästfriheten kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.
Datum/tid: 2023-05-16 18:30
Plats: Föreningslokalen

DAGORDNING
1) Stämmans öppnande
2) Godkännande av dagordningen
3) Val av stämmoordförande
4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5) Val av två justerare tillika rösträknare
6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7) Fastställande av röstlängd
8) Föredragning av styrelsens årsredovisning (med revisorsberättelse) (och verksamhetsberättelse)
9) Föredragning av revisorns berättelse
10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning (ekonomisk analys)
11) Beslut om resultatdisposition
12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14) Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
15) Val av styrelseledamöter och suppleanter (valberedningens förslag)
16) Val av revisorer och revisorssuppleant
17) Val av valberedning
18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
enligt 38 §

18.1 Motion om att ändra policyn för markiser till att tillåta markiser även
bredvid balkonger
18.2 Motion om att styrelsen undersöker möjligheten att bygga balkonger på de
lägenheter som önskar det, tex vid fasadrenoveringen.

19) Stämmans avslutande
Välkommen!
Glöm inte att ta med giltig legitimation.

 

Bilagor till kallelsen finns här: