Kallelse årsstämma 2021

Varmt välkommen till föreningsstämma i Brf Gästfriheten.

På grund av rådande läge med Covid-19 kommer årets stämma genomföras via poströstning samt kompletterande möte med styrelsen.

Blanketter för poströstning samt instruktioner kring poströstning hittar ni här nedan. Era poströster ska lämnas in senast den 24 maj 2021.

Styrelsen kommer att vara tillgänglig för era frågor den 26 maj kl.18:30 i anslutning till föreningslokalen.

Ni är välkomna att ställa frågor till styrelsen även på styrelsen@gastfriheten.se


Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Redogörelse av verksamhetsåret i korthet

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning, finns digitalt på www.gastfriheten.se

10. Föredragning av revisorns berättelse

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

12. Beslut om resultatdisposition

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

18. Val av valberedning

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 38 §

20. Stämmans avslutande