Valberedningens förslag på ny styrelse (ny styrelse väljs på årsmötet)

Här kommer valberedningens förslag till ny styrelse som väljs på stämman den 18 maj.


När det gäller arvodering:
Valberedningen föreslår att styrelseledamöter och suppleanter ska erhålla arvode enligt följande:
Fast arvode: 2 prisbasbelopp som styrelsens ledamöter fördelar internt.
Rörligt arvode under perioden: upp till maximalt 1 prisbasbelopp. (Då styrelsen ska driva flera renoveringsprojekt som är klart betungande utöver det ordinarie styrelsearbetet under kommande period föreslås att en timersättning utgår som kompensation om ledamot exempelvis behöver ta ledigt för att närvara vid byggmöten eller besiktning. Nedlagd tid redovisas sen till styrelsen samt revisorer.)

MVH Valberedningen, Hanna Boije och Signe Lidén