Kallelse till årsmöte den 18 maj kl 18:30

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I BRF GÄSTFRIHETEN

Brf Gästfriheten kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Datum/tid: 2022-05-18 18:30
Plats: Föreningslokalen

Dagordning 

1) Stämmans öppnande

2) Godkännande av dagordningen

3) Val av stämmoordförande

4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5) Val av två justerare tillika rösträknare

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

7) Fastställande av röstlängd

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9) Föredragning av revisorns berättelse 

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11) Beslut om resultatdisposition 

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

14) Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 

15) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

16) Val av revisorer och revisorssuppleant 

17) Val av valberedning 

18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende  enligt 38 § 

19) Stämmans avslutande

 

Välkommen! 

Bilagor till kallelsen

 

Kom ihåg! 

Anmäl dig till Brf Gästfrihetens nyhetsbrev för att få reda på det senaste inom föreningen eller gå med i Facebookgruppen