Kallelse föreningsstämma Brf Gästfriheten – 15 maj klockan 19.00

Följande kallelse har postats till alla hushåll. Här hittar du kallelsen samt länkar till viktiga dokument.

Observera: Frågor gällande årsredovisningen behöver anmälas 24 timmar innan stämman, det vill säga senast den 14 maj klockan 19.00. Skicka din fråga till styrelsen@gastfriheten.se.

KALLELSE TILL ORDINARIE
FÖRENINGSSTÄMMA I BRF GÄSTFRIHETEN
Brf Gästfriheten kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.
Datum/tid: 2024-05-15, klockan 19:00.
Plats: Brf Söderbysjöns föreningslokal, Svartågatan 43.

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning samt verksamhetsberättelse
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning (ekonomisk analys)
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (Valberedningens förslag bifogas inom kort)
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  enligt 38 §

  1. Motion om att säga upp gruppavtalet för tv.
 19. Stämmans avslutande

Välkommen!
Glöm inte att ta med giltig legitimation.

Bilagor till kallelsen