Vem ansvarar för underhållet? Jag eller bostadsrättsföreningen?

paintStyrelsens svar:

Det står i föreningens stadgar (paragraf 10) vad som är bostadsrättshavarens ansvar och vad som är föreningens. Här en sammanställning av hur ansvaret beskrivs i stadgarna:

Bostadsrättsföreningens ansvar:
”Föreningen svarar för reparation av de stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, samt ledningar för informationsöverföring som föreningen försett lägenheten med. Föreningen svarar också i övrigt för att fastigheten hålls i gott skick.”

Bostadsrättshavarens ansvar:
”Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick.”
”Bostadsrättshavarens ansvar för lägenheten omfattar – rummens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt. – inredning och utrustning i kök, badrum och övriga rum och utrymmen tillhörande lägenheten – såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation, informationsöverföring och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar; – svagströmsanläggningar; – målning av vattenfyllda radiatorer och stamledningar; – i fråga om el-ledningar svarar bostadsrättshavaren endast fr o m lägenhetens undercentral – golvbrunnar, eldstäder samt rökgångar i anslutning därtill, inner- och ytterdörrar samt glas och bågar i inner- och ytterfönster; bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster.
Bostadsrättshavaren svarar för reparation i anledning av brand eller vattenledningsskada i lägenheten endast om skadan har uppkommit genom bostadsrättshavarens eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hens hushåll eller gästar hen eller av annan som hen inrymt i lägenheten eller som utför arbete där för hens räkning. Samma ansvarsfördelning gäller om ohyra förekommer i lägenheten. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren inte själv vållat gäller vad som nu sagts endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som hen borde iaktta. Bostadsrättshavaren svarar för renhållning och snöskottning av till lägenheten hörande balkong eller terrass.”

Behöver du ta in hjälp och inte vet var du ska vända dig? Ta hjälp av vår fastighetsförvaltares lista med rekommenderade leverantörer. Här finns rekommenderade rörmokare, elektriker, målare mm >>