Kallelse till årsmöte ute – snart kommer även årsredovisningen!

Alla medlemmar i föreningen fick under tisdagskvällen kallelse till föreningsstämman (även kallad årsmöte) som äger rum tisdagen den 23 mars klockan 19. Årsberättelsen är en smula försenad och bör trilla ner i medlemmarnas brevlådor senast en vecka innan föreningsstämman.

Här följer en kopia av innehållet i dagens kallelse:

Härmed kallas BRF Gästfrihetens medlemmar till årsmöte:

Tisdagen den 23 mars klockan 19:00.

Mötet äger rum i föreningslokalen (ingång från 129:ans gavel).

I samband med mötet kommer föreningens styrelse att berätta om året som gått samt den närmaste framtiden och de renoveringsprojekt som planeras. Givetvis bjuds det även på fika.

Föreningsstämmans dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 37 §
19. Stämmans avslutande

På stämman har alla medlemmar rösträtt. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt räknas de som en röst.

Välkomna!
/Brf Gästfrihetens styrelse